image

VISA

Expertise VISA with great advice

รับปรึกษาทำวีซ่ายุโรปและอเมริกา

ค่าใช้จ่ายต่อการยื่น 1 วีซ่า
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ตามราคาจริง)
2. ค่าบริการของสิริ 2,500 บาท (รวมตามรายละเอียดด้านล่าง)
    – ค่าเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมด ถึงที่อยู่ 1 ครั้ง (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล)
    – ค่าจัดส่งเอกสารทั้งหมดคืน ถึงที่อยู่ 1 ครั้ง (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล)
    – ค่าแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ
    – การจัดเตรียมเอกสารและการกรอกข้อมูลคำร้องผ่านทาง Online (ยกเว้นการลงลายมือชื่อ)
    – การเตรียมตัวตอบคำถามสัมภาษณ์ในวันที่เข้ายื่นคำร้อง
    – การติดตามผลวีซ่า และการรับเล่มพาสสปอร์ต
3. (ถ้ามี) ค่าประกันการเดินทาง (ท่านสามารถซื้อผ่านสิริทัวร์เซ็นเตอร์ได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง) 
4. ฟรี ! รวม Basic Itinerary สำหรับแนบเอกสารวีซ่า (หากออกแบบเส้นทางการเดินทางใหม่ อาจมีค่าใช้จ่าย) 

** หมายเหตุ : การพิจารณาการให้วีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต ผ่านเอกสารของผู้ยื่นที่จัดเตรียมไป โดยทางสิริสามารถให้คำแนะนำที่ดี รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อมก่อนยื่น พร้อมวิธีการเข้ายื่นคำร้องจนเสร็จขั้นตอนอย่างเรียบร้อย และหากวีซ่าของท่านไม่ได้รับการพิจารณาผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า และสิริฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการได้เช่นกัน เพราะกระบวณการทำงานได้เริ่มผ่านไปแล้ว
** หมายเหตุ 2 : ทางสิริฯ ไม่รับดำเนินการทำวีซ่าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง หรือเพื่อแอบอ้างใดๆ รวมไปถึงการทำเอกสารการันตีโรงแรมหรือตั๋วเครื่องบินปลอม เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าทุกกรณี เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
(ตัวอย่างรายการเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่ายุโรป)

สอบถามข้อมูล

เราจะติดต่อกลับไปในเวลาทำการ : Mon - Fri (9AM - 5PM)
กรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับตามข้อมูลที่ลงระบบทันที

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ